#

python浅拷贝

 • Python之深浅拷贝

                                           Python之深浅拷贝一、浅拷贝所谓浅拷贝,指的是对于某个对象,虽然创建了与该对象具有相同值的另一个对象,但是,这两个

  作者:丁香花下
  2020-08-08 14:26:02
 • python的浅拷贝与深拷贝有什么区别

  本文以python的数据拷贝为例,为大家分析浅拷贝与深拷贝的区别,阅读完整文相信大家对python的浅拷贝与深拷贝有了一定的认识。一.普通的变量赋值我们平常使用的变量赋值就是浅拷贝,即两个变量共享同一

  作者:Leah
  2020-06-04 11:21:32